Nishinomiya Funasaka BIENNALE  2009 works

KATSUKI Hanjyo
KITASYUKUGAWA Fukashi
GOTO Akiko
XIAO Li  
SUZUKI Takahiro  
SUZUKI Takayuki  
TAKAHARA Kazuko  
TAGUCHI Yukihiro  
TANAKA Naoki  
TAMAKI Risa  
NISHIMURA Masanori  
NOGUCHI Mika  
FUKUNAGA Oki  
FUJII Tatsunori  
YOSHIMOTO Naoko